Fiske i Sövdesjön

Sövdesjön har en yta på 2,72 km2. Sjön är en del i ett större system med flera sjöar. Tillrinningsområdet utgörs i huvudsak av lika delar skog och åker. Det enda frånflödet är Klingavälsån som rinner norrut. Sjön har tre öar, en i Kyrkviken och två i sjöns södra del. Sövdesjön har också flera grund (se karta). Stränderna är långgrunda och stupar efter ca 10 - 100 m. Djupaste delen av sjön är ca 12 m. Sjön är näringsrik och blågrönalgblomningar uppträder regelbundet sommartid. Omgivningen runt sjön är mycket flack och sjön är kraftigt vindexponerad. I norra delen finns stora vassbälten.

Fiskeregler

Endast handredskap är tillåtna.
Trolling är tillåtet med ett spö per person.
Minimimått för gös och gädda är 40 cm.
Fiskarter: gös, gädda, abborre.
Ålfiske är ej tillåtet.

Två båtar finns tillgängliga i sjön, förtöjd vid östra hamnen. Ingen fångst­begränsning.

Klubben förfogar över 4 årskort dvs 2st per klubb-båt.

Bokning av båt sker på hemsidan.

Obs! Endast medlem äger rätt att utnyttja årskorten!!